ตะเวนไหว้พระ

ผ่อนคลายสบายใจด้วยการตะเวนไหว้พระ

คนไทยนับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่โบราณ ศาสนาพุทธคาดการณ์ว่าน่าจะเข้ามาในยุคสุโขทัย ซึ่งตอนนั้นยังเป็นแผ่นดินสยามอยู่ยังไม่ด้เป็นประเทศในเช่นปัจจุบันนี้ ด้วยความที่ศาสนาพุทธอยู่ในบ้านเมืองเรามาช้านานจนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคนในชาติศาสนายังเป็นตัวสร้างพิธีกรรมวัฒนธรรมต่างๆของบ้านเมืองเรา

ตะเวนไหว้พระ ตั้งแต่เด็กจนโตเรามักจะถูกพาไปวัดเพื่อไปกราบไหว้บูชาและได้รับการอบรมสั่งสอนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธของเราไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น วรรณะ ไม่ว่าคุณจะมีฐานะรูปร่างเป็นอย่างไรศาสนาพุทธก็ไม่เคยแบ่งแยกด้วยกิจกรรมทางศาสนาต่างๆจึงเป็นตัวคอยเชื่อมให้เกิดความสัมพันธ์กันของคนภายในชุมชน รวมถึงชาวพุทธทุกคนท่าน

พระมหากษัตย์ไทยทุกพระองค์ได้นับถือศาสนาพุทธมาอย่างช้านาน จนกลายเป็นศาสนาประจำชาติไทยดังนั้นกษัตย์แต่ล่ะพระองค์จึงได้มีการสร้างวัดขึ้นในรัชสมัยของตน ราชวงค์จักรีที่ผ่านมีพระมหาษัตย์ ทั้งหมด 9 ระองค์ (ยังไม่รวมกับรัชกาลปัจจุบัน)

วัดของแต่ล่ะพระองค์จึงเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมใจของคนไทย การได้ไปกราบไหว้บูชาพระ 9 วัด จึงถือเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต เราทำความรู้จักวัดในกรุงเทพทั้ง 9 รัชกาลก่อนไปกราบสักการะกัน

1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวารมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 1 ใน 6 ของไทย
ตั้งอยู่ที่ริมถนนสนามไชยติดกับพระบรมมหาราชวัง เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

2. วัดอรุณราชวรรามาราชวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด ราชวรมหาวิหาร 1 ใน 6 ของไย
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา บนถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

3. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร มีชื่อเดิมว่า วัดจอมทอง แต่ในภายหลังถึงได้เปลี่ยนเป็นชื่อ วัดโอรส หมายถึงวัดที่โอรสสร้างเป็นพระอารามลวงชั้นเอก ชนิด ราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

4. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด ราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนถนนสราญรมณ์ แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

5. วัดราชพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด ราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนครเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

6. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด ราชวรวิหาร ตั้งอยู่ต้นถนนตะนาวและถนนเฟื่องนครบวรนิเวศ เขตพระนครเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

7. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด ราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนครเป็นอารามหลวงชั้นเอก ชนิด ราชวรวหาร เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

8. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 1 ใน 6 ของไทย เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

9. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด ราชวรวิหาร ตั้งอยู่แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 9พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การได้ไปสักการะพระอารามหลวงครั้งในชีวิตถือว่าเป็นศิริมงลอย่างยิ่ง นอกจะได้บุญแล้วยังจะได้เที่ยวรอบเมืองอีกด้วย

ตะเวนไหว้พระ เป็นการท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรมที่งดงามควรค่าแก่การ ดำรงรักษาไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้เห็นและร่วมสือสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบไป